ContactLi(Shirley) Xie

Assistant Professor

School of Mechanical Engineering

Dongguan University of Technolgy

1# Da Xue Road, Songshan Lake, Dongguan

Guangdong, China

Email: IWIIM_China_DG@163.com